sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Strona główna zobacz mapę strony

Zapraszenie do składania ofert na sporządzenie studium wykonalności

11 lutego 2016NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sporządzenie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu w konkursie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zwanej dalej IOK (Instytucja Organizująca Konkurs), nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie).   Ze względu na termin składania wniosków (7 marca 2016, godz. 15:00) studium wykonalności musi być wykonane w okresie: 15 […]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU E-ZDROWIE: ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

10 lutego 2016NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnerów w konkursie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zwanej dalej IOK (Instytucja Organizująca Konkurs), nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie) do wspólnego przygotowania i realizacji programu zakładającego: 1) dostosowanie istniejących systemów teleinformatycznych podmiotów biorących udział w partnerstwie do potrzeb gromadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej poprzez tworzenie lub rozwój […]

KONKURS OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU

8 lutego 2016Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji dla NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. na kwotę 2.000.000,00 zł ( słownie: dwa miliony złotych 00/100) łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację inwestycji wymienionych w planie inwestycyjnym na lata 2016-2018. Poręczycielem należności głównej emisji obligacji będzie Powiat Dzierżoniowski. Dopuszczalna forma zabezpieczenia spłaty  odsetek – hipoteka na nieruchomości, inne ustalone z Agentem Emisji. Szczegóły konkursu […]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

4 lutego 2016NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, m. Wałbrzych i ząbkowickiego (subregion wałbrzyski) w konkursie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zwanej dalej IOK (Instytucja Organizująca Konkurs), nr RPDS.08.07.00-IZ.00-02-039/15. Partnerstwo obejmuje wspólne aplikowanie o dofinansowanie projektu, który będzie realizował program profilaktyki raka jelita grubego na terenie subregionu wałbrzyskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]

szpital w dzierżoniowie

ul. Cicha 1

centrala tel.

74 831 33 3374 831 51 1174 831 52 8874 831 37 31

izba przyjęć

74 834 41 10
zobacz wskazówki dojazdu

szpital w bielawie

ul. Piastowska 7

centrala tel.

74 833 43 3274 831 57 87
zobacz wskazówki dojazdu