sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT/KA ZARZĄDU

11 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE 

 KD.110.01.2.2018.KZM                                                                   Dzierżoniów, 11 czerwca 2018 r.

 

NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DZIERŻONIOWIE SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT/KA ZARZĄDU

Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. Prowadzenie i organizacja sekretariatu Zarządu, w tym w szczególności:
 2. Prowadzenie dokumentacji sekretariatu Zarządu zgodnie z Instrukcją kancelaryjnąi Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcją organizacji i zakresu działania składnicy akt;
 3. Prowadzenie dokumentacji i rejestrów organów Spółki;
 4. Przyjmowanie, wysyłanie i prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 5. Redagowanie projektów pism wychodzących oraz prowadzenie spisów spraw zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 6. Przygotowywanie posiedzeń w tym materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników oraz innych spotkań z udziałem Zarządu Spółki;
 7. Odnotowywanie i dotrzymywanie terminów prowadzonych spraw oraz spraw prowadzonych przez Zarząd.
 8. Współudział w tworzeniu projektów dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych.
 9. Koordynowanie agendy Zarządu, umawianie i koordynowanie spotkań według priorytetów.
 10. Ścisła współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz obsługa interesantów.
 11. Zbieranie i analizowanie ankiet satysfakcji pacjentów, sporządzanie z nich raportów
  i sprawozdań.
 12. Prowadzenie strony internetowej.
 13. Współpraca z mediami oraz redagowanie notatek prasowych.
 14. Organizowanie kampanii marketingowych.
 15. Obsługa poczty elektronicznej, obsługa telefonów i innych urządzeń biurowych.
 16. Dbanie o estetykę i funkcjonalność sekretariatu, gabinetów Zarządu, sali konferencyjnej.
 17. Prowadzenie rezerwacji sali konferencyjnej.
 18. Wykonywanie innych zadań i obowiązków zleconych przez Zarząd i najwyższe kierownictwo.

Charakter wymagań na stanowisku pracy:

 1. Wykształcenie: wyższe .

Inne wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Znajomość przepisów KPA, KSH, KC;
 6. Znajomość instrukcji kancelaryjnej, JRWA;
 7. Komunikatywność werbalna i pisemna;
 8. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office, Open Office, poczty elektronicznej;
 9. Wysoka kultura osobista;
 10. Umiejętność pracy w zespole;
 11. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 12. Umiejętność bezkonfliktowego działania;
 13. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Wymagania dodatkowe:

mile widziana znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania służby zdrowia lub doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

Pożądane cechy osobowości:

życzliwość w kontaktach z ludźmi, komunikatywność, sumienność, asertywność, punktualność, zaangażowanie, kreatywność.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Pierwsza umowa o pracę zawarta na zastępstwo (ok. 1 rok) z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników NZOZ Szpitala Powiatowego Dzierżoniowie Sp. z o.o.
 4. Zatrudnienie od 20.08.2018 r.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie.
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych – oświadczenie o treści:

„Ja niżej podpisany, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych:

 • do włączenia do bazy kandydatów,
 • do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • do przetwarzania ich w procesach rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o., będącego administratorem danych osobowych.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że podanie przeze mnie danych osobowych, za wyjątkiem art.221 Kodeksu Pracy jest dobrowolne.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że okres przechowywania moich danych osobowych wynosi 6
m-cy i po tym czasie zostaną one usunięte.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie”.

………………………….

czytelny podpis

 

Oferty należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl w temacie e-maila:  „Nabór na stanowisko Asystent/ka Zarządu”
Termin składania ofert upływa w dniu  22 czerwca 2018 o godz. 14.00
Termin rozmów kwalifikacyjnych zaplanowany jest na ostatni tydzień czerwca.
O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

http://szpital.dzierzoniow.pl/wp-content/uploads/2018/06/ogloszenie-o-naborze-asystent-zarzadu.pdf