sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Praca zobacz mapę strony

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo !

Informujemy, iż dokumenty aplikacyjne składane w odpowiedzi na zamieszczone poniżej oferty pracy powinny zawierać następującą klauzulę:

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Ja niżej podpisany, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam dobrowolną zgodę
na przetwarzanie
przesłanych przeze mnie danych:

 • do włączenia do bazy kandydatów,
 • do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • do przetwarzania ich w procesach rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o., będącego administratorem danych osobowych.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że podanie przeze mnie danych osobowych, za wyjątkiem art.221 Kodeksu Pracy jest dobrowolne.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że okres przechowywania moich danych osobowych wynosi 6
m-cy i po tym czasie zostaną one usunięte.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie”.

………………………….

czytelny podpis

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Aktualizacja 05.06.2018 r.

Diagnosta Laboratoryjnyw Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym (mile widziani również absolwenci, studenci ostatniego roku studiów Analityki Medycznej/ Medycyny Laboratoryjnej).

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Aktualizacja: 27.06.2018 r.

Diagnosta Laboratoryjny w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami do pracy w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Aktualizacja: 27.06.2018 r.

Asystent/ka Zarządu

OGŁOSZENIE O NABORZE 

KD.110.01.2.2018.KZM                            Dzierżoniów, 11 czerwca 2018 r.

 

NZOZ SZPITAL POWIATOWY W DZIERŻONIOWIE SP. Z O.O.

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT/KA ZARZĄDU

 

 1. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:
 2. Prowadzenie i organizacja sekretariatu Zarządu, w tym w szczególności:
 3. prowadzenie dokumentacji sekretariatu Zarządu zgodnie z Instrukcją kancelaryjną
  i Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcją organizacji i zakresu działania składnicy akt;
 4. prowadzenie dokumentacji i rejestrów organów Spółki;
 5. przyjmowanie, wysyłanie i prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 6. redagowanie projektów pism wychodzących oraz prowadzenie spisów spraw zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 7. przygotowywanie posiedzeń w tym materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników oraz innych spotkań z udziałem Zarządu Spółki;
 8. odnotowywanie i dotrzymywanie terminów prowadzonych spraw oraz spraw prowadzonych przez Zarząd.
 9. Współudział w tworzeniu projektów dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych.
 10. Koordynowanie agendy Zarządu, umawianie i koordynowanie spotkań według priorytetów.
 11. Ścisła współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz obsługa interesantów.
 12. Zbieranie i analizowanie ankiet satysfakcji pacjentów, sporządzanie z nich raportów
  i sprawozdań.
 13. Prowadzenie strony internetowej.
 14. Współpraca z mediami oraz redagowanie notatek prasowych.
 15. Organizowanie kampanii marketingowych.
 16. Obsługa poczty elektronicznej, obsługa telefonów i innych urządzeń biurowych.
 17. Dbanie o estetykę i funkcjonalność sekretariatu, gabinetów Zarządu, sali konferencyjnej.
 18. Prowadzenie rezerwacji sali konferencyjnej.
 19. Wykonywanie innych zadań i obowiązków zleconych przez Zarząd i najwyższe kierownictwo.
 20. Charakter wymagań na stanowisku pracy:
 21. Wykształcenie:
 22. wyższe .
 23. Inne wymagania konieczne:
 24. obywatelstwo polskie;
 25. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 26. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 27. nieposzlakowana opinia,
 28. znajomość przepisów KPA, KSH, KC;
 29. znajomość instrukcji kancelaryjnej, JRWA;
 30. komunikatywność werbalna i pisemna;
 31. biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office, Open Office, poczty elektronicznej;
 32. wysoka kultura osobista;
 33. umiejętność pracy w zespole;
 34. umiejętność pracy pod presją czasu;
 35. umiejętność bezkonfliktowego działania;
 36. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 37. Wymagania dodatkowe:

mile widziana znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania służby zdrowia lub doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

 • Pożądane cechy osobowości:

życzliwość w kontaktach z ludźmi, komunikatywność, sumienność, asertywność, punktualność, zaangażowanie, kreatywność.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na zastępstwo (ok. 1 rok) z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników NZOZ Szpitala Powiatowego Dzierżoniowie Sp. z o.o.
 5. Zatrudnienie od 20.08.2018 r.
 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 7. Curriculum vitae.
 8. List motywacyjny.
 9. Kopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 12. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych – oświadczenie o treści:

„Ja niżej podpisany, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam dobrowolną zgodę
na przetwarzanie
przesłanych przeze mnie danych:

 • do włączenia do bazy kandydatów,
 • do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • do przetwarzania ich w procesach rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o., będącego administratorem danych osobowych.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że podanie przeze mnie danych osobowych, za wyjątkiem art.221 Kodeksu Pracy jest dobrowolne.

Zostałam(łem) poinformowana(y), że okres przechowywania moich danych osobowych wynosi 6
m-cy i po tym czasie zostaną one usunięte.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie”.

………………………….

czytelny podpis

 

Oferty należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl

w temacie e-maila:  „Nabór na stanowisko Asystent/ka Zarządu”

Termin składania ofert upływa w dniu  22 czerwca 2018 o godz. 14.00
Termin rozmów kwalifikacyjnych zaplanowany jest na ostatni tydzień czerwca.
O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Kierownik Działu Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji najchętniej w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii lub posiadającego staż pracy w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć w szpitalu na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miłą atmosferę, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia. Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt) oraz wymiar zatrudnienia (pełen etat lub dyżury)              do uzgodnienia.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 05.06.2018 r.

 

 

Lekarz w zespole ratownictwa medycznego

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii                        i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii lub posiadającego staż pracy             w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć w szpitalu                 do pracy w zespole ratownictwa medycznego w wymiarze pełnego etatu lub na pełnienie dyżurów medycznych.

Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, stabilność zatrudnienia. Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, kontrakt).

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 05.06.2018 r.

Kierownik Pracowni Serologii

1. Wymagania kwalifikacyjne:
▪ wykształcenie wyższe medyczne – Wydział Analityki Medycznej,
▪ aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
▪ specjalizacja w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,
▪ uprawnienia serologiczne i transfuzjologiczne do samodzielnego wykonywania badań i autoryzacji wyników,
▪ aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
▪ szczepienia przeciwko WZW typu B (3 dawki).
2. Warunki pracy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i curriculum vitae podpisane własnoręcznie,
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
4. Ogólny zakres obowiązków:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzorowanie pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Pracowni Serologii oraz będzie się zajmowała wykonywaniem badań i autoryzacją wyników w Banku Krwi i Pracowni Serologii oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji medycznej.
5. Miejsce i forma składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.,
58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 1 lub e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
Ewentualne dodatkowe informacje pod nr tel. 74 8344 164, 723 691 715

Zapraszamy do składania ofert.

Lekarz Radiolog

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarza radiologa w zakresie opisywania zdjęć rtg oraz wykonywania badań usg w czasie podstawowej ordynacji Działu Radiologii oraz na poddyżurach.
Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
Zapraszamy do składania ofert.

Kontakt:

Lekarze do pracy w poradni POZ

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub lekarzy po 3 roku specjalizacji w dziedzinie: medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii do pracy w Poradni Lekarza POZ.
Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
Zapraszamy do składania ofert.

Kontakt:

Lekarze do Izby Przyjęć

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy do Izby Przyjęć.

Oferujemy umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia. Zapraszamy do składania ofert.

 

Kontakt:

LEKARZE SPECJALIŚCI LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, NEONATOLOGII I OKULISTYKI

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy: ginekologa, położnika, neonatologa i okulistów po 3 roku specjalizacji do pełnienia dyżurów.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia

Kontakt:

LEKARZ LARYNGOLOG

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni lekarza laryngologa w zakresie udzielania konsultacji laryngologicznych pacjentom szpitala. Forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
KONTAKT:
• Tel. 723 691 715
• E-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Listopad 2016 r.

Lekarze do pracy w Oddziale Pediatrycznym

 

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z pediatrii do pracy w Oddziale Pediatrycznym w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz na pełnienie dyżurów medycznych.

Posiadamy również wolne miejsca specjalizacyjne.

Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie lub kontrakt) i wynagrodzenie do uzgodnienia.

Zapraszamy do składania ofert.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

Pielęgniarka do pracy w Bloku Operacyjnym Okulistycznym

 

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni pielęgniarkę posiadającą specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, ewentualnie chętną do podniesienia kwalifikacji w tym zakresie, do pracy w Bloku Operacyjnym Okulistycznym. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Forma zatrudnienia (umowa                   o pracę, zlecenie lub kontrakt) dowolna, do uzgodnienia.

Kontakt:

tel. 723 691 715

e-mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl

 

Pielęgniarka w Oddziale Internistycznym

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz pielęgniarkę do pracy w Oddziale Internistycznym w pełnym wymiarze etatu lub na dyżury.
Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) oraz wynagrodzenie do uzgodnienia.

Kontakt:
Tel. 723 691 715
e–mail: kadry@szpital.dzierzoniow.pl
www.szpital.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów, 21.12.2016 r.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Informacja dotycząca dopełnienia formalności związanych z odbywaniem praktyk zawodowych w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk powinny złożyć:

 • wypełnione podanie (załącznik nr 1) skierowane do Prezesa Zarządu Spółki, zawierające zgodę (adnotację) właściwego Kierownika komórki organizacyjnej, w której odbywać się ma praktyka zawodowa ( w przypadku praktyk pielęgniarskich adnotacja Pielęgniarki Naczelnej);
 • program praktyk;
 • skierowanie z uczelni;
 • porozumienie uprzednio podpisane przez Uczelnię;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej (w czasie praktyk), a w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa, analityki medycznej oraz innych osób kształcących się w celu wykonywania zawodu medycznego – poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty proszę składać w Dziale Kadr

Przed przystąpieniem do praktyk (ok. 5 dni przed) należy:

 1. Przedstawić:
 • Aktualną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • Zaświadczenie o szczepieniach przeciwko WZW typu B (3 dawki)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej
 1. Zgłosić się do Działu Kadr w celu wydania identyfikatora i karty obiegowej oraz umówienia się na szkolenie BHP, a w przypadku praktyk w zawodzie medycznym także na szkolenie z zakresu zakażeń szpitalnych.

Załącznik nr 1 – Podanie o przyjęcie na praktykę

Załącznik nr 1 – Podanie o przyjęcie na praktykę, pdf