sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Statystyka i Archiwum Medyczne zobacz mapę strony

Statystyka i Archiwum Medyczne

NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.
Dzierżoniów, ul. Cicha 1 (parter budynku D)
tel. 74 834 41 46
Bielawa, ul. Piastowska 7 (3 piętro)

Archiwum medyczne czynne jest dla pacjentów: od poniedziałku do czwartku – od 9:00 do 10:00, w piątki – od 12:00 do 13:00.

Pracownicy Statystyki i Archiwum Medycznego:

 • Kierownik Elwira Handwerkier
 • Elżbieta Fabianiak
 • Katarzyna Niemczyk

Do zadań Statystyki i Archiwum Medycznego należy w szczególności:

 • prowadzenie medycznego archiwum szpitalnego;
 • prowadzenie sprawozdawczości ze statystyki medycznej;
 • wyszukiwanie dokumentacji medycznej i przekazywanie ich kserokopii lub oryginałów; właściwym, uprawnionym podmiotom.

Zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentowi

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy;
  2. Przedstawicielowi prawnemu  pacjenta lub osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej (upoważnienie notarialnie lub z urzędowo poświadczonym podpisem);
  3. Po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona  przez pacjenta za życia.
 2. Dokumentacja jest udostępniana:
  1. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii – odpłatnie;
  2. Do wglądu, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotnego.
 3. Jak uzyskać kopię (odpis, wyciąg) dokumentacji medycznej lub wgląd do niej.
  1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej  lub  wglądu do dokumentacji medycznej przechowywanej w archiwum  należy złożyć osobiście pisemny wniosek  w Statystyce i Archiwum Medycznym od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 10:00 i w piątek od 12:00 do 13:00.
  2. Wniosek można pobrać:
   1. w Statystyce i Archiwum Medycznym  ul. Cicha 1 (parter budynku) lub w Bielawie ul. Piastowska 7 (3 piętro) w godzinach urzędowania;
   2. w rejestracji Izby Przyjęć – całodobowo;
   3. lub pobrać tutaj.
  3. Przy składaniu wniosku należy okazać dowód tożsamości, ewentualnie upoważnienie, ewentualnie metrykę urodzenia dziecka i znać numer ewidencyjny PESEL pacjenta, którego dokumentacja dotyczy.
  4. Odbiór dokumentacji lub wglądu w nią odbywa się w terminie ustalonym przez pracownika Archiwum.
  5. Przy odbiorze należy okazać dowód tożsamości i dowód opłaty.
  6. Przy wglądzie należy okazać dowód tożsamości.
  7. Odbiór kopii dokumentacji medycznej potwierdza się podpisem i datą odbioru.
 4. Zasady odpłatności za  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii  dokumentacji medycznej.
  1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale.
  2. Wysokość opłat wynosi:
   1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
   2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
 5. Jak uzyskać wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta podczas jego pobytu
  Termin wglądu osoby uprawnionej do dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale należy ustalić z kierownikiem / ordynatorem oddziału lub lekarzem prowadzącym.

Definicje:

 1. Wyciąg lub odpis zastąpiony jest kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  1. kopia dokumentacji medycznej kserokopia niepotwierdzona z oryginałem;
  2. sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie jest możliwe z uwagi na fakt, iż NZOZ nie prowadzi dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
 2. Uznajemy jedynie upoważnienie notarialne lub z urzędowo potwierdzonym podpisem.