sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Statystyka i Archiwum Medyczne zobacz mapę strony

Statystyka i Archiwum Medyczne

NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.
Dzierżoniów, ul. Cicha 1 (parter budynku D)
tel. 74 834 41 46
Bielawa, ul. Piastowska 7 (3 piętro)

Archiwum medyczne czynne jest dla pacjentów: od poniedziałku do czwartku – od 9:00 do 10:00, w piątki – od 12:00 do 13:00.

Pracownicy Statystyki i Archiwum Medycznego:

 • Kierownik Elwira Handwerkier
 • Urszula Krynicka

Do zadań Statystyki i Archiwum Medycznego należy w szczególności:

 • prowadzenie medycznego archiwum szpitalnego;
 • prowadzenie sprawozdawczości ze statystyki medycznej;
 • wyszukiwanie dokumentacji medycznej i przekazywanie ich kserokopii lub oryginałów; właściwym, uprawnionym podmiotom.

Zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentowi

Dokumentacja medyczna udostępniana jest :

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;
 • dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust 1

  You compose the essay all on your own, hope you’ll experience loads of stress, specially in the function that you lack the writing skills and knowledge about professional assignment writing help Locating a site to compose essays to you is perhaps not too hard nowadays. You Won’t merely receive a paper written for you from scratch, but a great deal of different bonuses are waiting for our loyal clients

  A student writing a newspaper about the manner and the material demonstrates that, although it could be biased, they’ve used the course info and

  After the hook, as an example, it is possible to offer background info and data write my essay about your essay topic that will make understanding your argument simpler. It must demonstrate your clear comprehension of the topic, to be able to acquire a straight-A your essay needs to read readily to put it differently and it must showcase your essay writing skills. Before composing an essay, it’s wise to assemble all your information and make a principle or outline. To start with, you have to understand proceed with composition, how to compose an introduction to a composition and after that. It imperative that you re-read your composition or return to it to make sure it reflects what you state in the essay. Bear in mind that anyone is currently reading or marking your essay will have a number of other people, which means by grabbing attention your essay should stick out. Keep the voice which you need to utilize in formal documents that are such, it needs to be person.

  understood it. You have to have your books. Based on the approach which you may want to pursue, there are about how write my paper to compose a response paper particular considerations. The truly amazing thing about summarizes is that you might quickly spot what areas require a tiny bit more work. Academic papers require you to identify a specific angle to pursue writing, which is currently going to be the paper’s basis. It is not difficult to have a notion, but much more challenging to build it. You doesn’t turn into a writer. It is nearly impossible to compose a paper . The newspaper is presently undergoing peer review.

  i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202) i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształtowaniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych;

 • osoby o których mowa w pkt r, są obowiązane do zachowania tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta;
 • dokumentacja medyczna może być udostępniania także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

**Wybrane definicje:

wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;

odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;

kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).

Wniosek można pobrać:

w Statystyce i Archiwum Medycznym  ul. Cicha 1 (parter budynku) lub w Bielawie ul. Piastowska 7 (3 piętro) w godzinach urzędowania;

w rejestracji Izby Przyjęć – całodobowo;

lub pobrać Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Przy składaniu wniosku należy okazać dowód tożsamości, ewentualnie upoważnienie, ewentualnie metrykę urodzenia dziecka i znać numer ewidencyjny PESEL pacjenta, którego dokumentacja dotyczy.

Odbiór dokumentacji lub wglądu w nią odbywa się w terminie ustalonym przez pracownika Archiwum.

Przy odbiorze należy okazać dowód tożsamości i dowód opłaty.

Przy wglądzie należy okazać dowód tożsamości.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej potwierdza się podpisem i datą odbioru.

Zasady odpłatności za  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii  dokumentacji medycznej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale.

Wysokość opłat wynosi:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004.

Jak uzyskać wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta podczas jego pobytu?
Termin wglądu osoby uprawnionej do dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale należy ustalić z kierownikiem / ordynatorem oddziału lub lekarzem prowadzącym.

Uznajemy jedynie upoważnienie notarialne lub z urzędowo potwierdzonym podpisem.