sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

28 maja 2018

SZANOWNI PACJENCI!

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych, czyli:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1), zwanym dalej „RODO” i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

W związku z tym, poniżej zamieszczamy niezbędne informacje, z których dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Kto jest  administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  adres siedziby: ul. Cicha 1 58-200 Dzierżoniów  oraz  ul. Piastowska 7 58-260 Bielawa (zwany dalej: „Szpital”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz lub zadzwoń do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych.

Oto jego dane kontaktowe:

Anna Malman

adres e-mail: iod@szpital.dzierzoniow.pl

adres pocztowy: NZOZ Szpital Powiatowy
w Dzierżoniowie Sp. z o.o. , ul. Cicha 1,
58-200 Dzierżoniów

telefon: +48 723 695 719

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych.

Jakie Twoje dane osobowe posiadamy?

* nazwisko i imię (imiona),

* datę urodzenia,

* oznaczenie płci,

* adres miejsca zamieszkania,

* numer PESEL, jeżeli został nadany,

* w przypadku noworodka numer PESEL matki,

* rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL lub w przypadku złożenia przez pacjenta oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej;

* nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania
w przypadku osoby małoletniej, całkowicie ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej
do świadomego wyrażenia zgody;

* dane osobowe dotyczące zdrowia, czyli wszystkie dane o Twoim stanie zdrowia, które ujawniają informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie Twojego zdrowia, a więc wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku z celami zdrowotnymi.

Będą to informacje zbierane podczas rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia usługi opieki zdrowotnej.

Szpital może też gromadzić Twój adres e-mail, Twój nr telefonu.

Jak sprawdzamy Twoją tożsamość ?

Szpital jest zobowiązany jest do zweryfikowania  Twojej tożsamości przed:

 • rejestracją do usług opieki zdrowotnej lub udzieleniem świadczenia zdrowotnego, chyba  że ustalenie Twojej tożsamości przed uzyskaniem świadczenia nie jest możliwe i mogłoby istotnie utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie świadczenia, np. w przypadku osoby nieprzytomnej lub wymagającej pilnej interwencji lekarskiej;
 • spełnieniem obowiązków informacyjnych lub udzieleniem Ci odpowiedzi na wynikające z przepisów RODO żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 15-22 RODO;
 • udostępnieniem Ci informacji zawartych w dokumentacji medycznej i/lub informacji objętych tajemnicą osób wykonujących zawody medyczne, osób wskazanych w art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Twoją tożsamość zweryfikujemy poprzez kontrolę okazanego przez Ciebie  dokumentu potwierdzającego tożsamość: zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta.

Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport.

 W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego.

W przypadku, jeżeli Pacjentowi małoletniemu towarzyszy opiekun faktyczny, który wyraża zgodę na badanie, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez opiekuna faktycznego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości opiekuna faktycznego.

W przypadku  gdy weryfikacja Twojej tożsamości realizowana jest w sposób inny niż osobiście (np. na odległość lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) lub w sytuacji gdy Szpital ma wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej żądanie, Szpital uprawniony jest do żądania dodatkowych informacji lub podjęcia przez osobę zgłaszającą żądanie dodatkowych działań niezbędnych do potwierdzenia tożsamości tej osoby, takich jak:

 • podanie dodatkowych danych osobowych w celu ich porównania z posiadanymi przez Szpital; lub
 • dokonanie czynności weryfikacyjnych przy użyciu dostępnych Szpitalowi oraz osobie zgłaszającej żądanie narzędzi, w tym przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, przelewu bankowego potwierdzającego zgodność danych, dwu lub kilkustopniowe uwierzytelnianie w systemie teleinformatycznym, lub
 • kontrolę na odległość dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. takie okazanie może być dokonane np. w trakcie wideotransmisji.

W celu uniknięcia wątpliwości, zakres danych, jakich może żądać Szpital w celu potwierdzenia Twojej tożsamości może być szerszy, niż wymagany ustawowo zakres danych identyfikujących Pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Szpital ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach zdrowotnych, czyli

 1. Diagnozy medycznej i leczenie, w tym:

*udzielenia Ci świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych) oraz prowadzenia dokumentacji medycznej;

 1. Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systematami i usługami opieki zdrowotnej, w tym:

*zarejestrowania Cię w naszej placówce,

*zapewnienia jak najlepszej jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji naszych pacjentów,

*zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej – przypomnienia o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenia wizyty, odwołania wizyty, poinformowania o zmianach organizacyjnych Szpitala, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia,

*komunikacji po udzieleniu świadczenia w celu ochrony samopoczucia/stanu zdrowia pacjenta,

*odbierania i archiwizacji Twoich oświadczeń woli,

*pozyskiwania informacji zarządczych d/t zarządzania Szpitalem,

*weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej (system e-Wuś, który sprawdza czy jesteś ubezpieczony, rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia),

*wykonywania innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych
z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,

*wymiany informacji o Twoim stanie zdrowia pomiędzy różnymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej.

 1. Profilaktyki zdrowotnej, w tym:

*informowanie Cię o możliwości udzielenia świadczenia, gdy jest to uzasadnione stanem zdrowia lub czynnikami ryzyka lub rokowaniami na podstawie twojej dokumentacji medycznej, którą posiada Szpital, czyli:

*przesyłanie zaproszeń na badania przesiewowe,

*przesyłanie zaproszeń na wykonywanie szczepień,

*przekazywanie materiałów  edukacyjnych,

*przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych.

Szpital przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie:art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej (t.j. Dz. U.  z 2018 poz. 650) i art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1524).

4.Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym:

*wystawiania zaświadczeń lekarskich

Szpital przetwarza dane osobowe Pacjentów na podstawie:

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1368) lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Szpitala przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Szpital, którym jest:

*kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Twoja zgodą – przez e- mail oraz telefon,

*obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy zamieszczony
na stronie internetowej Szpitala,

*organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział wyrażając swoją zgodę,

*windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

*prowadzenie analiz statystycznych,

*zgłoszenie Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu podejrzenia choroby zakaźnej,

*przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Szpital obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe ?

Na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 1. Szpital może udostępnić Twoje dane osobowe zgromadzone w dokumentacji medycznej:

-Tobie jako pacjentowi,

-Twojemu przedstawicielowi ustawowemu,

-osobie, która jest przez Ciebie upoważniona.

 1. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 2. Szpital może także udostępnić Twoje dane zgromadzone w dokumentacji medycznej:

1) innym placówkom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru
i kontroli;

3) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego
do spraw zdrowia;

4) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym
do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;

5) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

6) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

7) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku
z prowadzonym przez nie postępowaniem;

8) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

9) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

10) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

11) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

12) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa
w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania;

13) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta;

14) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

15) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań; .

16) Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych
w przepisach tej ustawy.

Ponadto dane osobowe pacjentów mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi podwykonawstwa na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a także osobom wykonującym czynności związane z utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu informatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna na podstawie upoważnienia administratora danych oraz Inspektorowi Obrony Cywilnej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Szpital  udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje Twoje dane osobowe zgromadzone
w dokumentacji medycznej przez:

okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

okres 30 lat –  w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

okres 30 lat – w przypadku danych niezbędnych
do monitorowania losów krwi i jej składników, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

okres 10 lat  w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

okres 5 lat w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

– okres 2 lat w przypadku gdy świadczenie  zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono,

okres 22 lat w przypadku danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji  medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Po upływie okresów wyżej wymienionych Szpital niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po upływie okresów wyżej wymienionych do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

Ponadto:

okres 10 lat przechowujemy dane osobowe zawarte w oświadczeniu Pacjenta o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku negatywnej weryfikacji przez system eWuś. (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców w celu potwierdzenia prawa Pacjenta do bezpłatnego leczenia);

okres 5 lat przechowujemy dane osobowe Pacjenta zawarte w dokumentach podatkowych,
np. fakturach / rachunkach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;

Twoje dane osobowe uzyskane na podstawie Twojej zgody przechowujemy do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i przez okres rozliczenia wręczania nagród.

Jakie masz uprawnienia  wobec Szpitala w zakresie przetwarzanych danych?

Poniżej opiszemy Twoje prawa wynikające z RODO i ich stosowanie w placówce medycznej,
jaką jest Szpital, tj. – prawo:

* do dostępu do danych,

* sprostowania i uzupełnienia danych,

* do bycia zapomnianym,

* do żądania ograniczenia przetwarzania danych,

* do  przenoszenia danych,

* do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

oraz

*niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRAWO PACJENTA DO DOSTĘPU DO DANYCH (ART. 15 RODO)

Możesz uzyskać od Szpitala potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli ma to miejsce, możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz następujące informacje:

w jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe ?

jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy ?

komu udostępniamy Twoje dane osobowe ?

jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych ?

jak możesz wnieść skargę do organu nadzorczego?

jakie jest źródło twoich danych osobowych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie ?

czy Twoje dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu i jakie są tego konsekwencje?

W tym celu złóż wniosek o uzyskanie dostępu do danych do Sekretariatu Szpitala.
Formularz wniosku jest do pobrania w Sekretariacie Szpitala – w  budynku administracyjnym – nr  D1 , I piętro).

Odpowiedź zostanie udzielona Ci w terminie miesiąca od otrzymania żądania, w razie potrzeby termin może być przedłużony.

Możesz także uzyskać od Szpitala kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopie dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych (ale nie wyciągu lub odpisu).

Pamiętaj  – jeżeli zamierzasz zrealizować prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,  musisz wystąpić z odrębnym żądaniem.

Twoje żądanie udostępnienia informacji o stanie zdrowia bądź dokumentacji medycznej nie oznacza, że równocześnie będzie Ci udzielona informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, o których mowa w art. 15 RODO.

Bo prawo Pacjenta do dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, jest prawem odrębnym od prawa Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przed udostępnieniem Pacjentowi żądanych informacji, w szczególności zaś przed udzieleniem Pacjentowi dostępu do danych osobowych lub wydaniu Pacjentowi kopii danych osobowych, Szpital zweryfikuje tożsamość Pacjenta.

Żądania, informacje, komunikacja i działania podejmowane w wyżej wymienionym zakresie
są wolne od opłat, ale z następującymi wyjątkami:

– jeżeli twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, Szpital może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań

albo

– odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. W przypadku dostarczenia Pacjentowi kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu należy pamiętać, że nieodpłatnie jest  udostępniana pierwsza kopia przetwarzanych danych, a za kolejne kopie Szpital może pobrać opłatę.

PRAWO PACJENTA DO SPROSTOWANIA I UZUPEŁNIENIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 16 RODO)

Gdy zauważysz, że Twoje dane przetwarzane przez Szpital są nieprawidłowe lub niekompletne, to masz  prawo zażądać w każdym momencie niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia np. poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Pacjent ma prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej (osoba uprawniona na podstawie przepisów prawa odnotowuje zmiany wpisów danych osobowych w sposób właściwy dla dokumentacji medycznej).

W tym celu złóż wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie Twoich danych osobowych do Sekretariatu Szpitala. Formularz wniosku jest do pobrania w Sekretariacie Szpitala – w  budynku administracyjnym – nr  D1 , I piętro).

Odpowiedź zostanie udzielona Ci w terminie miesiąca od otrzymania żądania, w razie potrzeby termin może być przedłużony.

PRAWO PACJENTA DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM (ART. 17 RODO)

Prawo Pacjenta do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) nie będzie mogło być zastosowane wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych do celów zdrowotnych, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

Szpital odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Pacjenta odbywa się na podstawie zgody Pacjent może zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu, w którym dane osobowe pacjenta są przetwarzane na podstawie tej zgody, pod warunkiem że zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, między innymi:

gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Szpital,

gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;

gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

PRAWO PACJENTA DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH (ART. 18 RODO)

Pomimo żądania przez Pacjenta ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pacjentów przetwarzanych w celach zdrowotnych, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji, Szpital może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych, mogłoby istotnie utrudnić realizację tych celów (brak skuteczności ograniczenia przetwarzania w związku z ważnymi względami interesu publicznego).

PRAWO PACJENTA DO PRZENOSZENIA DANYCH (ART. 20 RODO):

Prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Szpital w celach zdrowotnych, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

Prawo Pacjenta do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wyłącznie wobec operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez Szpital, które mają charakter zautomatyzowany i które prowadzone są w oparciu o zgodę Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych lub w oparciu o umowę, której Pacjent jest stroną.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany ma miejsce wyłącznie gdy prowadzone jest ono z wykorzystaniem urządzeń i systemów informatycznych i nie obejmuje ono żadnych dokumentów w postaci papierowej.

W ramach realizacji prawa Pacjenta do przenoszenia danych Pacjent może:

–  otrzymać dane osobowe w pliku w formacie txt., pdf., doc.,

– żądać, by dane osobowe dotyczące Pacjenta zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi.

Żądanie wykonania prawa do przenoszenia danych może być zrealizowane przez Szpital tylko po zweryfikowaniu tożsamości Pacjenta.

Prawo do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

PRAWO PACJENTA DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 21 RODO)

Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Szpital do celów zdrowotnych, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji.

Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez Szpital:

– w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,

– w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

ma miejsce wyłącznie gdy prowadzone jest ono z wykorzystaniem urządzeń i systemów informatycznych i nie obejmuje ono żadnych dokumentów w postaci papierowej.

CO TO JEST PROFILOWANIE

– to takie operacje na zbiorach danych, których efektem jest przypisanie danej osobie określonych właściwości, cech lub przewidywanie jej zachowań.

Art. 4 pkt. 4) RODO  podaje definicję – „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Na gruncie RODO można wyróżnić:

 1. profilowanie, które polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych,
  ale nie prowadzi do podejmowania decyzji, które mają wpływ na Pacjentów
  lub wywołują wobec nich określone skutki prawne.

I to profilowanie jest dopuszczalne bez zgody Pacjenta i może być prowadzone również w oparciu o dane osobowe o stanie zdrowia i inne szczególne kategorie danych osobowych, które wskazano w art. 9 ust. 1 RODO.

W przypadku takiego profilowania realizowanego w celach zdrowotnych, Pacjent nie ma  prawa do wniesienia sprzeciwu ze względu na odmienne podstawy przetwarzania danych przez Szpital niż wskazane w art. 21 RODO.

 1. profilowanie, które polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i prowadzi do podejmowania decyzji, które mają wpływ na Pacjentów lub wywołują wobec nich określone skutki prawne.

Taka decyzja, która opiera się  wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu to decyzja, która spełnia następujące cechy:

– jest podejmowana bez udziału personelu medycznego lub administracyjnego, co oznacza że personel na żadnym etapie procesu nie  kontroluje ani nie monitoruje prowadzonych operacji, jak również nie podejmuje ostatecznych rozstrzygnięć wobec Pacjenta oraz;

– wywołuje wobec Pacjenta skutki prawne, np. w postaci odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych, lub

– wpływa w inny, istotny sposób na sytuację Pacjenta, np. w sposób pozbawiony realnego wpływu człowieka powoduje odmowę objęcia Pacjenta programem profilaktycznym, skutkuje pozbawieniem Pacjenta możliwości dostępu do świadczenia zdrowotnego lub podjęcie innej decyzji terapeutycznej.

Aby dana operacja przetwarzania danych osobowych mogła zostać uznana za prowadzącą do podejmowania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO konieczne jest łączne spełnienie warunków wskazanego w lit. (a) oraz jednego z warunków w literze (b) i (c),

 1. czyli decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, administratorem
 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie, osoby której dane dotyczą.

W celu uniknięcia wątpliwości podajemy poniżej jakie działania Szpitala nie będą zakwalifikowane jako podejmowanie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO:

 • automatyczne ustalanie wyników skal stosowanych w medycynie;
 • ocena wystąpienia mutacji/ ryzyka choroby na podstawie analizy genomu Pacjenta;
 • automatyczne klasyfikowanie wyniku jako „w normie” „ponad normę” i „poniżej normy”
  na podstawie zdefiniowanych przedziałów wyników (zależnych od czynników wynikających z danych pacjenta takich jak m.in. płeć czy wiek), np. na potrzeby wykonywania badań diagnostycznych;
 • wspieranie, za pomocą algorytmów procesu terapeutycznego np. poprzez przedstawienie sugestii badania diagnostycznego, sugestii terapii farmakologicznej i podobnych przez system komputerowy, pod warunkiem, że ostateczną decyzję o sposobie leczenia podejmuje personel medyczny;
 • wspieranie, za pomocą algorytmów komputerowych, procesu selekcji Pacjentów do programów badań profilaktycznych i przesiewowych, pod warunkiem, że ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Pacjentów do udziału w programach podejmuje personel medyczny;
 • wspieranie, za pomocą algorytmów komputerowych, procesu zamawiania przez Pacjentów recept
  na produkty lecznicze przyjmowane przez dłuższy okres czasu np. poprzez automatyczne informowanie personelu medycznego o konieczności skierowania na wizytę kontrolną Pacjentów, którzy składają zapotrzebowanie na receptę ze względu na upływ określonego czasu od ostatniej wizyty;
 • procesy dotyczące badań profilaktycznych i medycyny pracy, gdzie decyzja o skierowaniu Pacjenta na określone badania opiera się o czynniki charakterystyczne dla danego stanowiska pracy (zdefiniowane przez pracodawcę), a nie czynniki charakterystyczne dla osoby Pacjenta;
 • działanie aplikacji i algorytmów będących wyrobami medycznymi lub częściami wyrobów medycznych, pod warunkiem że wyroby takie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie dokonanej certyfikacji.

MONITORING WIZYJNY

Pacjencie informujemy, że w naszej placówce w trosce o Twoje dobro, bezpieczeństwo i zdrowie jest prowadzony monitoring wizyjny. Obraz z kamer zainstalowanych w szpitalu jest zapisywany, a dostęp do niego jest niemożliwy dla osób nieupoważnionych. Bieżący obraz jest widoczny jedynie dla lekarzy i pielęgniarek dyżurujących na Izbie Przyjęć Szpitala.

Dostęp do zapisu nagrań na podstawie upoważnienia administratora danych ma pracownik obsługi informatycznej Szpitala. Okres  przechowywania nagrań obrazu wynosi do 90 dni, po upływie tego okresu nagrania są usuwane.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NAZDORCZEGO

Pacjencie masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd  Ochrony Danych Osobowych (adres:  Urząd  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

dostępne są w wersji papierowej oraz w postaci płyty CD w Sekretariacie Szpitala– bud. D1, I piętro.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Wersja z dnia 25 maja 2018 r.