sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

3 stycznia 2014

Rada Nadzorcza NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

Do konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, lub wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie (preferowane będą studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia) oraz co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
3. Korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Kandydat ponadto powinien wykazać się:

1. Wiedzą zapewniającą prawidłowe wykonywanie obowiązków prezesa zarządu szpitala.
2. Znajomością zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych.
3. Znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółki z o.o. z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
4. Znajomością zagadnień związanych z gospodarką finansową, a także z zarządzeniem i kierowaniem zespołami ludzkimi.
5. Umiejętnością tworzenia strategii działalności i rozwoju Spółki.

III. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. List motywacyjny.
2. CV wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
6. Oświadczenie o niekaralności.
7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
10. Oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu swobody działalności gospodarczej.
11. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł oraz zaświadczenie potwierdzające staż pracy w przypadku gdy stosunek pracy nadal trwa.
12. Ogólną koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną funkcjonowania NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. na lata 2014 – 2016 (maksymalnie 5 stron pisma komputerowego). Zestaw dokumentów pomocnych w opracowaniu koncepcji dostępny będzie do wglądu w Sekretariacie Spółki od dnia 10.01.2014 r. godz. 10.00 do dnia 24.01.2014 r. godz. 14.00.
13. Zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Pozostałe informacje.

1. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, a na prośbę Rady Nadzorczej ich oryginały dostarczone do wglądu.
2. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie na adres NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o., ul. Cicha 1, 58 – 200 Dzierżoniów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.” w terminie do dnia 31.01.2014 r., do godz. 15.00. Na kopercie kandydat umieszcza także swoje imię i nazwisko oraz adres zwrotny i nr telefonu. Dokumenty, które wpłyną po terminie 31.01.2014 r. do godz. 15.00 nie będą rozpatrywane. Przewiduje się iż rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 14-stu dni od daty terminu składania ofert. Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
3. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu po spełnieniu wymogów formalnych określonych w dziale III będą indywidualnie powiadamiani w formie pisemnej lub telefonicznej o terminach i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci niezakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.
4. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. oraz na tablicy ogłoszeń w budynku „D”, w siedzibie Spółki.
5. Wskazanie kandydata przez Radę Nadzorczą nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku Prezesa.
6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Zbigniew Glanowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o.o.