sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

KONKURS OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU

8 lutego 2016

Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowych usług związanych
z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji dla NZOZ Szpitala Powiatowego w
Dzierżoniowie Sp. z o.o. na kwotę 2.000.000,00 zł ( słownie: dwa miliony złotych 00/100)
łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki
pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację inwestycji
wymienionych w planie inwestycyjnym na lata 2016-2018. Poręczycielem należności
głównej emisji obligacji będzie Powiat Dzierżoniowski. Dopuszczalna forma
zabezpieczenia spłaty  odsetek – hipoteka na nieruchomości, inne ustalone z Agentem
Emisji.

Szczegóły konkursu są zawarte w dokumentacji konkursowej, zamieszczonej pod
poniższym linkiem.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do 21 marca 2016 do godziny 10:30. Pozostałe warunki składania ofert pozostają bez zmian.

KONKURS_WYBOR_AGENTA_EMISJI_OBLIGACJI