sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU E-ZDROWIE: ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

10 lutego 2016

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnerów
w konkursie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zwanej dalej IOK (Instytucja Organizująca Konkurs),
nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie)

do wspólnego przygotowania i realizacji programu zakładającego:

1) dostosowanie istniejących systemów teleinformatycznych podmiotów biorących udział
w partnerstwie do potrzeb gromadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej poprzez tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A);

2) eliminację (lub minimalizację) papierowego obiegu dokumentów zawierających dane medyczne;

3) wdrożenie lub rozwój elektronicznych usług dla pacjentów;

4) zapewnienie wymiany danych z krajowym Systemem Informacji Medycznej;

5) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 

Planowany okres realizacji projektu:

październik 2016 – grudzień 2017

 

Regulamin konkursu (zwany dalej: Regulaminem) znajduje się na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-2-1-e-uslugi-publiczne-poddzialanie-2-1-1-e-uslugi-publiczne-konkursy-horyzontalne-e-zdrowie/

Szczegółowe informacje dotyczące partnerstwa:

Ogłoszenie o partnerstwie