sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

Zapraszenie do składania ofert na sporządzenie studium wykonalności

11 lutego 2016

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sporządzenie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu w konkursie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zwanej dalej IOK (Instytucja Organizująca Konkurs),
nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie).

 

Ze względu na termin składania wniosków (7 marca 2016, godz. 15:00) studium wykonalności musi być wykonane w okresie: 15 lutego – 4 marca 2016.

Oferty na opracowanie studium wykonalności należy składać w formie elektronicznej do dnia 15 lutego 2016, godz. 8:00 na adres katarzyna.strojny@szpital.dzierzoniow.pl

Zaproszenie do składania ofert studium wykonalności