sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Aktualności zobacz mapę strony

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

31 października 2017

Rada Nadzorcza Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie

Cicha 1, 58-200 Dzierżoniów

 zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na

 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

 za rok 2017 oraz za rok 2018 

Przedmiot zamówienia:

badanie sprawozdania finansowego NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. za rok 2017, oraz opracowanie opinii i raportu o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy.

I. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. Badanie winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości.
 2. Przeprowadzenie badania w siedzibie Spółki.
 3. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i za rok 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
 4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki, o ile takie wystąpią.
 5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej na jej wniosek przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego. O terminie posiedzenia biegły  będzie powiadomiony z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszt uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 6. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 winno być zakończone do dnia 31 marca 2018 roku, zaś badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 winno być zakończone do dnia 31 marca 2019 roku
 7. Termin przedłożenia opinii i raportu za rok 2017 określa się na 30 kwietnia 2018 roku, zaś termin przedłożenia opinii i raportu za rok 2018 określa się na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

II. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie wraz z charakterystyką prawną oferenta, informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
 2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 3. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki.
 4. Cena ostateczna podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki jakie poniesie oferent.
 5. Informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki
  z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta).
 6. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji.
 7. Wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat, w tym co najmniej dwa badania podmiotów leczniczych.
 8. Zaparafowany i podpisany projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego (dostępny na stronie www.szpital.dzierzoniow.pl, poniżej).
 9. Polisa ubezpieczeniowa musi być ważna w dniu złożenia oferty, ewentualnie przedłożona w dniu podpisania umowy.
 10. Podmiot może składać tylko jedna ofertę.

III. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Dzierżoniowie przy ul. Cichej 1, w zamkniętej kopercie do    dnia 20.11.2017 roku do godz.14 00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie  sprawozdania finansowego NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o. o za 2017 rok.” Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do  Spółki. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegać  rozpatrzeniu. Otwarcie ofert przez  Radę Nadzorczą nastąpi w siedzibie Spółki, nie  później niż w ciągu 14 dni od upływu  terminu składania ofert . O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 10 dni od daty dokonania wyboru oferty.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru biegłego rewidenta, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Załączniki:

INFORMACJE O FIRMIE;

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA 2017 R.