sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl
Statystyka i Archiwum Medyczne zobacz mapę strony

Statystyka i Archiwum Medyczne

NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.
Dzierżoniów, ul. Cicha 1 (parter budynku D)
tel. 74 834 41 46
Bielawa, ul. Piastowska 7 (3 piętro)

Archiwum medyczne czynne jest dla pacjentów: od poniedziałku do czwartku – od 9:00 do 10:00, w piątki – od 12:00 do 13:00.

Pracownicy Statystyki i Archiwum Medycznego:

 • Kierownik Elwira Handwerkier
 • Urszula Krynicka
 • Sylwia Krzos

Do zadań Statystyki i Archiwum Medycznego należy w szczególności:

 • prowadzenie medycznego archiwum szpitalnego;
 • prowadzenie sprawozdawczości ze statystyki medycznej;
 • wyszukiwanie dokumentacji medycznej i przekazywanie ich kserokopii lub oryginałów; właściwym, uprawnionym podmiotom.

Zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentowi

Dokumentacja medyczna udostępniana jest :

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;
 • dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202) i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształtowaniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych;
 • osoby o których mowa w pkt r, są obowiązane do zachowania tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta;
 • dokumentacja medyczna może być udostępniania także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

**Wybrane definicje:

wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;

odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;

kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).

Wniosek można pobrać:

w Statystyce i Archiwum Medycznym  ul. Cicha 1 (parter budynku) lub w Bielawie ul. Piastowska 7 (3 piętro) w godzinach urzędowania;

w rejestracji Izby Przyjęć – całodobowo;

lub pobrać Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Przy składaniu wniosku należy okazać dowód tożsamości, ewentualnie upoważnienie, ewentualnie metrykę urodzenia dziecka i znać numer ewidencyjny PESEL pacjenta, którego dokumentacja dotyczy.

Odbiór dokumentacji lub wglądu w nią odbywa się w terminie ustalonym przez pracownika Archiwum.

Przy odbiorze należy okazać dowód tożsamości i dowód opłaty.

Przy wglądzie należy okazać dowód tożsamości.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej potwierdza się podpisem i datą odbioru.

Zasady odpłatności za  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii  dokumentacji medycznej.

Ceny za udostępnianie dokumentacji medycznej i innej aktualizacja z dnia 09.12.2022 obowiązuje od 12.12.2022

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale.

Wysokość opłat wynosi:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004.

Jak uzyskać wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta podczas jego pobytu?
Termin wglądu osoby uprawnionej do dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale należy ustalić z kierownikiem / ordynatorem oddziału lub lekarzem prowadzącym.

Uznajemy jedynie upoważnienie notarialne lub z urzędowo potwierdzonym podpisem.