Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Deklaracja dostępności - Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie

Deklaracja dostępności

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Rok publikacji strony internetowej: 2023

Ostatnia istotna aktualizacja: 2023

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Nie wszystkie zamieszczone na stronie aktualności pliki PDF są dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF, mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny. Część opublikowanych zdjęć nie posiada napisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie:
Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– podwyższony kontrast,
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
– mapa strony.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację: sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl, tel. 74 834 41 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP- NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. jest Joanna Majewska – tel. 74 834 41 43, sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zlokalizowany jest przy ul. Cichej 1 w Dzierżoniowie oraz przy ul. Piastowskiej 7 w Bielawie. W Dzierżoniowie przy ul. Cichej 1 znajdują się budynki:

  • „A” budynek Główny (stara Izba Przyjęć), Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i Poradnia Chirurgiczna dostępne dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z poziomu terenu. W budynku znajduje się winda umożliwiająca przedostanie się na Oddział Internistyczny – odcinek A, Oddział Chirurgiczny oraz Oddział Pediatryczny.
  • „B” wejście główne, hol wejściowy z windą dla osób niepełnosprawnych z możliwością przedostania się do: Izby Przyjęć, Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Rejestracji, Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni RTG, Pracowni USG, Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracowni Bakteriologii, Oddziału Internistycznego – odcinek B, Bloku Operacyjnego.
  • „C” budynek Matki i Dziecka, w którym znajduje się winda umożliwiająca komunikację na Oddział Ginekologiczny, Położniczy, Neonatologiczny oraz Poradni Laktacyjnej i Pracowni Endoskopii.
  • Pomiędzy budynkami „A”’ i „B” oraz „B” i „C” znajduje się łącznik umożliwiający osobom niepełnosprawnym komunikację poziomą w obrębie znajdujących się w wymienionych obiektach komórek organizacyjnych.
  • W każdym budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  1. W Bielawie przy ul. Piastowskiej 7 dostępna jest winda umożliwiająca przedostanie się na oddział Okulistyczny, do Poradni Okulistycznej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
  2. W obrębie wejść głównych do budynków znajdują się tablice informacyjne pomagające niepełnosprawnym w orientacji na terenie szpitala.
  3. W pobliżu obu lokalizacji na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.