Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Praca - Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie

Praca

Szanowni Państwo ! Informujemy, iż dokumenty aplikacyjne składane w odpowiedzi na zamieszczone poniżej oferty pracy powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych.

Dokument do pobrania: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

Z uwagi na wejście w życie z dniem 15 lutego 2024 r. zmiany ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich i związanymi z tym obowiązkami nałożonymi na pracodawcę oraz osoby przyjmowane do pracy  w oddziałach szpitalnych i pozostałych komórkach organizacyjnych, gdzie leczeni są małoletni, przed zatrudnieniem w NZOZ Szpitalu Powiatowym  w Dzierżoniowie Sp. z o.o osoby przyjmowane do pracy są zobowiązane do:

  • przedstawienia w Dziale Kadr NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu Karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu Karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obecnie obowiązującego;
  • osoba przyjmowana do pracy złoży oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelskie. Jeśli zamieszkiwała – musi przedłożyć informacje z rejestrów karnych państw, wskazanych w oświadczeniu, uzyskiwanych do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, a jeżeli dane państwo nie przewiduje wydawania takiej informacji, wówczas osoba przyjmowana do pracy przedkłada informację z rejestrów karnych tych państw. W przypadku gdy dane państwo nie przewiduje sporządzania informacji  lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas osoba przyjmowana do pracy przedkłada oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu Karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz.2600) oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, że dopuściła się takich czynów zabronionych oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
  • osoba przyjmowana do pracy wypełni oświadczenie do podania niezbędnych danych w celu uzyskania przez pracownika Działu Kadr NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie z o.o. informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.