Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Praktyki zawodowe - Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie

Praktyki zawodowe

Informacja dotycząca dopełnienia formalności związanych z odbywaniem praktyk zawodowych w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

 Osoby zainteresowane odbyciem praktyk powinny złożyć:

  • Wypełnione podanie (załącznik nr 1) skierowane do Prezesa Zarządu Spółki, zawierające zgodę (adnotację) właściwego Kierownika komórki organizacyjnej w której odbywać się ma praktyka zawodowa ( w przypadku praktyk pielęgniarskich adnotacja Pielęgniarki Naczelnej)
  • Program praktyk
  • Skierowanie z uczelni
  • Porozumienie uprzednio podpisane przez Uczelnię
  • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej (w czasie praktyk); a w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa, analityki medycznej oraz innych osób kształcących się w celu wykonywania zawodu medycznego – poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty proszę składać w Dziale Kadr.

Przed przystąpieniem do praktyk (ok. 5 dni przed) należy:

1. Przedstawić:

  • Aktualną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych
  • Zaświadczenie o szczepieniach przeciwko WZW typu B (3 dawki)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej

2. Zgłosić się do Działu Kadr w celu wydania identyfikatora i karty obiegowej oraz umówienia się na szkolenie BHP, a w przypadku praktyk w zawodzie medycznym także na szkolenie z zakresu zakażeń szpitalnych.

Informujemy, iż formalności związane z odbywaniem praktyk należy załatwiać osobiście. Osobom trzecim nie udzielamy informacji.

Podanie o praktykę wersja do edycji

Podanie o praktykę PDF